Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van Lynn Moyson.

De klant erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

De klant erkent de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en deze geheel te aanvaarden. De overeenkomst tussen de klant en Lynn Moyson komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging vanwege Lynn Moyson, of door een (gedeeltelijke) uitvoering ervan na de bestelling, behoudens onmiddellijk en schriftelijk protest (met ontvangstbevestiging) van de klant na de aanvang van de werken.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene voorwaarden.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van huidige voorwaarden, of van een offerte, of overeenkomst tussen Lynn Moyson en de klant, nietig, ongeldig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, dan brengt dit de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, of overeenkomst tussen Lynn Moyson en de klant niet in het gedrang.

De bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, of overeenkomst tussen Lynn Moyson en de klant die door nietigheid zijn aangetast of ongeldig zijn blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. De desbetreffende nietige, ongeldige en/of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling wordt van rechtswege vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling of deel van een bepaling die het dichtst aanleunt bij de bedoelingen van de partijen.

OFFERTE EN OVEREENKOMST
Offertes zijn 30 kalenderdagen geldig vanaf verzending, tenzij expliciet anders vermeld. Na verstrijking van de geldigheidsduur maakt deze prijsofferte geen aanbod meer uit en heeft Lynn Moyson het recht haar offerte aan te passen. De offerte geldt als overeenkomst tussen de partijen vanaf het ogenblik dat Lynn Moyson schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de opdrachtgever ten aanzien van een geldige offerte. Tot op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever door Lynn Moyson, heeft Lynn Moyson het recht om de offerte in te trekken.

Iedere afwijking van deze offerte is slechts bindend na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van alle partijen. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan Lynn Moyson bezorgde gegevens. Lynn Moyson is nietverantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

Lynn Moyson heeft het recht om ingeval van wijzigingen in de opdracht of betreffende de overeenkomst op verzoek of met akkoord van de opdrachtgever, de prijs en de leveringstermijn aan te passen in functie van de gewijzigde factoren.
De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lynn Moyson niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.

Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle
eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Latere wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk ingevolge uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de partijen.

In geval van annulering van de bestelling door de klant zal de klant een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Daarenboven is de klant steeds gehouden tot de integrale en volledige betaling van de reeds uitgevoerde werken, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. In voorkomend geval zal de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Daarenboven is de klant steeds gehouden tot de integrale en volledige betaling van de reeds uitgevoerde werken, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

UITVOERING
De klant verbindt zich ertoe alle nodige gegevens en materialen ter beschikking te stellen nodig voor de uitvoering van het contract. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Lynn Moyson het recht en de vrijheid om bepaalde werkzaamheden,

Lynn Moyson 1 van 3

geheel of gedeeltelijk, te laten verrichten door derden. Wat de goederen of diensten afkomstig van derden betreft, aanvaardt Lynn Moyson geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leverancier/dienstverrichter aanvaarden voor door hun geleverde goederen of diensten.

KLACHTEN
Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de vijf werkdagen na uitvoering/levering schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging) aan Lynn Moyson gemeld worden. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN
De leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en zijn derhalve niet bindend voor Larkom, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding, prijsvermindering, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

In geval de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst of indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken, alsmede in geval van overmacht.

Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is Lynn Moyson gerechtigd om de prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting, inclusief interesten en andere vergoedingen. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van Lynn Moyson aan de klant.

PRIJS EN TARIEVEN
De offerteprijs omvat de prestatievergoeding, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen en administratiekosten en is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Elke verhoging van het BTW tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen. Indien de prestaties, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen of administratiekosten significant hoger zijn dan Lynn Moyson redelijkerwijs kon inschatten, heeft Lynn Moyson evenwel het recht om de factuurprijs proportioneel te verhogen.

Lynn Moyson is vrij een voorschot te eisen van de opdrachtgever en zij is vrij om de uitvoering van de overeenkomst pas aan te vangen na ontvangst van het voorschot.

AANVAARDING – PROTEST VAN DE FACTUUR
Facturen zijn betaalbaar binnen de opgegeven termijn vermeld op de factuur.
Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum schriftelijk of per e-mail (met ontvangstbevestiging) medegedeeld worden aan Lynn Moyson. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. Betwisting ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting.

BETALING
De vergoedingen voor de diensten van Lynn Moyson zijn opeisbaar vanaf afwerking van de opdracht. Lynn Moyson heeft evenwel het recht om vergoedingen in verschillende schijven op te eisen, naargelang de afwerking van de opdracht. Indien de uitvoering van de opdracht wordt opgeschort ingevolge een fout of nalatigheid van de opdrachtgever, onder meer in geval de opdrachtgever de nodige informatie niet tijdig aanlevert, is de volledige vergoeding meteen opeisbaar.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% onverminderd het recht van Lynn Moyson om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling. Vanaf de eerste dag van laattijdige betaling is de klant tevens een conventionele moratoire interest verschuldigd die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, en die minimum 12% zal bedragen.

Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

Bij laattijdige betaling langer dan 2 maanden behoudt Lynn Moyson zich het recht om haar diensten, systemen en andere door Lynn Moyson uitgevoerde diensten offline te zetten tot deze volledig vereffend zijn.

Lynn Moyson 2 van 3

EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle ontwerpen, tekeningen, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van Lynn Moyson. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Lynn Moyson tenzij anders vermeld.

De klant gaat er mee akkoord dat de door Lynn Moyson geleverde goederen en diensten worden opgenomen in het referentieportfolio van Lynn Moyson en de door haar eventueel aangestelde derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de door Lynn Moyson geleverde werken, met inbegrip van proefversies, komen toe aan en blijven behouden door Lynn Moyson. Lynn Moyson verschaft een niet-exclusieve gebruikslicentie op de geleverde werken aan de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lynn Moyson veranderingen aan te brengen aan de geleverde werken.

Alle door Lynn Moyson geleverde goederen blijven eigendom van Lynn Moyson tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Indien de klant in gebreke blijft, dienen de goederen onmiddellijk op eerste verzoek aan Lynn Moyson te worden teruggeven en dit op kosten van de klant, onverminderd het recht van Lynn Moyson op integrale schadeloosstelling. De klant erkent bijgevolg uitdrukkelijk dat Lynn Moyson over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet voorziene mogelijkheden kan worden uitgeoefend.

GEHEIMHOUDING
Lynn Moyson verbindt zich ertoe om de vertrouwelijke gegevens van de klant niet te gebruiken of te openbaren buiten het kader van de uitvoering van het contract, tenzij de opdrachtgever daartoe de toestemming geeft.

De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID
Alle verbintenissen van Lynn Moyson zijn middelenverbintenissen. Beperkte afwijkingen van de offerte of de overeenkomst kunnen geen aanleiding geven tot prijsvermindering of tot aansprakelijkheid van Lynn Moyson. Lynn Moyson is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

Lynn Moyson is niet aansprakelijk voor enige fout van haar of de door haar aangestelde derden, behoudens ingeval van bedrog. Lynn Moyson is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade, zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Lynn Moyson of een door haar aangestelde derde, ongeacht de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de fout of de schade.

In geen geval kan Lynn Moyson aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de geleverde goederen of diensten. Eventuele aansprakelijkheid van Lynn Moyson is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het herstellen van desbetreffend goed of desbetreffende dienst. De klant verklaart en waarborgt dat de door hem verstrekte opdracht niet indruist tegen de bestaande normen, wetgeving en rechten van derden, met inbegrip van intellectuele rechten, en vrijwaart Lynn Moyson voor iedere schade die Lynn Moyson ten gevolge van enige inbreuk ten opzichte van normen, wetten of rechten zou lijden, onder meer doch niet beperkt tot schadevergoedingen, boetes, procedurekosten. De opdrachtgever draagt daar steeds de uiteindelijke aansprakelijkheid voor.

PRIVACY
Lynn Moyson en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun overeenkomst(en) de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) van toepassing is.

Lynn Moyson heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen. Kennisname van deze voorwaarden impliceert de kennisname van de privacyverklaring waarnaar hierin verwezen wordt.

TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen tussen partijen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken Antwerpen, afdeling Mechelen.